BHP

przyczyny_wypadkow_uczniowskich

rok_bezp_szkoly

Zachowania ćwiczących na lekcjach wychowania fizycznego prowadzące do wypadków

image127811W czasie zajęć wychowania fizycznego różne czynniki mogą mieć wpływ na powstanie wypadku. Ale kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, odgrywa nauczyciel prowadzący zajęcia. Obok zapewnienia właściwych warunków bhp, ogromne znaczenie ma przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez ćwiczących. Badania wskazują, że chłopcy chętniej niż dziewczęta podejmują ryzyko trudnych ćwiczeń, w efekcie czego ulegają wypadkom dwukrotnie częściej. Aż 2/3 szkolnych wypadków ma miejsce na salach gimnastycznych, szczególnie na lekcji gimnastyki i gier sportowych.

Przyczyny wypadków leżące po stronie ucznia to m.in.:

1) nieprzestrzeganie przepisów bhp, ostrzeżeń i regulaminów, przepisów „kontaktowych” gier zespołowych, innych dyscyplin sportowych,

2) nieostrożność, beztroska, brawura, chęć zaimponowania, niedocenianie zagrożeń,

3) skłonność do „ostrej” rywalizacji, osiągania zwycięstwa za wszelką cenę,

4) wykonywanie ćwiczeń bez nadzoru (np. samowolne podwyższanie stopnia trudności, przechodzenie od ćwiczeń do ćwiczeń bez zgody, pominięcie ćwiczenia),

5) przecenianie własnych możliwości (np. w celu demonstrowania przed kolegami ćwiczeń, które
w rzeczywistości przerastają możliwości fizyczne ucznia),

6) przeżycia osobiste, działanie w stanie silnych emocji powodujące dekoncentrację, spadek sprawności fizycznej,

7) unikanie rozgrzewki lub pominięcie jej elementów na skutek braku świadomości jej roli – w efekcie niewystarczające przygotowanie do wykonania bardziej skomplikowanych zadań,

8) niestaranne wykonywanie ćwiczeń lub pomijanie ich elementów (np. w pogoni za doraźnymi efektami),

9) trudności ze zrozumieniem ruchu i przyswojeniem go (prawdopodobieństwo np. niezachowania w czasie ćwiczeń właściwej pozycji ciała – głowy, tułowia, rąk, nóg),

10) nietrafna ocena sytuacji a w efekcie błędna decyzja (prawdopodobieństwo np. złego zaplanowania szybkości ruchu w czasie),

11) nierespektowanie poleceń nauczyciela wynikające ze zdiagnozowanych problemów ucznia
(np. niedostosowanie społeczne, Zespół ADHD, Zespół Aspergera),

12) znużenie prowadzące do obniżenia samokontroli, brak koncentracji (prawdopodobieństwo
np. niedostatecznego uchwycenia przyrządu),

13) lęk przed wykonaniem ćwiczenia (skutki: paraliżuje wykonanie ruchu lub jego części, zaburza rytm, obniża koncentrację uwagi), uprzedzenie do jego wykonania,

14) niehigieniczny tryb życia (np. niedobór snu, stosowanie używek, nieregularne odżywianie, brak równowagi między pracą a wypoczynkiem),

15) brak znajomości zasad profilaktyki aktywnej (samoochrony przed urazami, np. umiejętności właściwego upadania),

16) ignorowanie asekuracji w trakcie wykonywania zadań ruchowych,

17) nieumiejętne używanie różnorodnego sprzętu do ćwiczeń,

18) „przemycanie” na zajęcia ozdób (łańcuszki, pierścionki, kolczyki), ulubionego obuwia i ubioru.

Źródło:

http://12all3.elettery.pl/index.php?action=message&l=178&c=6668&m=6815&s=74428037cef39e702f25b1fd7e07102d#1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że okres letni to czas organizacji różnych form wypoczynku, czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominajmy o bezpieczeństwie własnym i bliskich.

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ:

BEZPIECZNE_WAKACJE-2013.pdf

TORNISTRY SZKOLNE – ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego i planowaniem przez rodziców zakupu wyposażenia i przyborów szkolnych, a w tym tornistrów Główny Inspektor Sanitarny opierając się na wynikach międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży (HBSC-Health Behaviour in School-aged Children. WHO Collaborative Study 2010),  z których wynika, że 4 godziny i więcej spędza codziennie w domu:

  • 25,9% badanych uczniów przy odrabianiu lekcji,
  • 22,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w tygodniu,
  • 44,4% uczniów przy oglądaniu telewizji w dni wolne od szkoły,
  • 27,3% korzysta z komputera.

a tylko 35,5% utrzymuje aktywność fizyczną na zalecanym poziomie, przedstawia zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie:

• waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
• powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
• jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
• cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
• tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
• długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
• zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
• tornister należy nosić na obu ramionach,
• konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy,
• wskazane jest podjęcie przez rodziców współpracy ze szkołą w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie będą mogli pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.

Nadmierna waga tornistra może powodować nasilenie bólów pleców, ma wpływ na zmniejszenie pojemności płuc, może sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie skrzywieniom kręgosłupa. Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:
• obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,
• noszenie dodatkowych słowników i książek,
• noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami,
• rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg),
• niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,
• rzadko występująca możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów w szkołach.
Aby zapobiegać dysfunkcjom układu ruchu, oprócz prawidłowo dobranego, spakowanego i użytkowanego tornistra należy uczniom zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej, a także właściwe stanowisko pracy, zarówno w szkole jak i w domu, oraz wyrobić właściwe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).

Źródło: http://www.gis.gov.pl/?go=news

Reklamy